KEP SİSTEMİ NEDİR?
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) Elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, bir e-postanın iletildiğini, gönderen/alan tarafların kimliklerini, iletinin ve eklerinin başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti altına almayı, gönderim zamanını tespit etmeyi ve bunlarla ilgili hukuki geçerliliği olan delil üretmeyi sağlamaktadır.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere Elektronik Yolla Tebligat yapılabilecektir.

Diğer taraftan 9 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği gibi, Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere de elektronik yolla tebligat yapılabilecektir.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIMA KURULU (MASAK ) VE KEP UYGULAMASI

Kamuoyunda "Yeni Yargı Paketi" olarak bilinen TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 6545 Sayılı Kanun’un 28/06/2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun 87. maddesi ile ile 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A Maddesi eklenmiştir.

“ 5549 S.K MADDE 9/A- (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Başkanlık (MASAK) , elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yapılan değişikliğe göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamındaki tüm yükümlülere Elektronik Tebligat (E-Tebligat) zorunluluğu getirilmiştir. E-Tebligat için gerekli olan Kayıtlı E-posta (KEP) adresini almadığı ve E-Tebligat yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar, her tespit için 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 10 Bin TL idari para cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.

MASAK KAPSAMINDA OLANLAR KİMLERDİR ?

MASAK tarafından yayımlanan “ Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”(9 Ocak 2008 Tarihli Ve 26751 Sayılı Resmi Gazete). Hükümlerine göre ; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla bildirim yükümlü olanlar Yönetmeliğin 4. Maddesinde aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

4. Madde

a) Bankalar.
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri.
d)Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.
e) Yatırım fonu yöneticileri.
f) Yatırım ortaklıkları.
g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
ğ) Finansal kiralama şirketleri.
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.
i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.
j) Varlık yönetim şirketleri.
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
r) Spor kulüpleri.
s) Noterler.
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar (Danıştay Onuncu Dairesinin 23/1/2013 tarihli ve E.: 2008/1675, K.: 2013/508 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. )
t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler.(Bu bend Danıştay 10.Dairesi , 21/04/2014 Tarih ve E:2010/1636, K: 2014/1040 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları.(Bu bend Danıştay 10.Dairesi , 21/04/2014 Tarih ve E:2010/1636, K: 2014/1040 Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

MASAK KAPSAMINDA OLMAYANLARA , KEP ALMADIĞI İÇİN CEZA VAR MIDIR?

TTK na göre kurulan Limited ve Anonim Şirketler yukarıda da belirtildiği gibi Kep sistemine dahil edilmişlerdir.

Ancak bu şirketlerden MASAK KAPSAMINDA OLMAYANLARA KEP almadıkları için TTK veya başka mevzuatlara göre CEZA UYGULANMAYACAKTIR. Ceza sadece MASAK KAPSAMINDA olanlara uygulanacaktır.Perşembe, Ekim 30, 2014

<< Geri